Tietosuojaseloste

Laadittu 10.06.2018

Näin käsittelemme henkilötietojasi

Haluamme suojata yksityisyyttäsi mahdollisimman hyvin siksi suhtaudumme tietosuojaasi vakavasti.

Käytämme henkilötietojasi vain ennalta kertomiimme käyttötarkoituksiin ja käsittelemme henkilötietojasi yksityisyyttäsi vaarantamatta.

Käsittelemme henkilötietojasi vain siinä laajuudessa kuin se on käsittelyn kannalta tarpeellista. Tietojasi käsittelevät vain henkilöt, joiden tehtäviin tietojen käsittely kuuluu.

Tietosuojaseloste

Luoston Taksipalvelu Oy:n asiakastiedoista

Rekisterinpitäjä

Luoston Taksipalvelu Oy (jäljempänä LTP-Charter)

Y-tunnus: 2563596-9

Saukkokaarre 3

99555 Luosto

+358-40-1804433

Tietosuojavastaava:

Juha Immonen

Ota yhteyttä rekisteriin liittyvissä kysymyksissä yhteydenottolomakkeen kautta.

Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietojasi?

Tarjotaksemme mahdollisimman monipuolista ja henkilökohtaisia palveluja ja asiakaspalvelua.

Myynnin ja markkinoinnin toteuttamiseksi ja voidaksemme helpottaa asiointiasi eri verkkopalveluissamme. Haluamme kehittää palveluitamme yhdessä asiakkaidemme kanssa asiakaskyselyjen ja -tutkimusten avulla.

Tallennamme tietosi esimerkiksi asiakaspalvelutoimenpiteistä jotta voimme todentaa osto- ja palvelutapahtumia ja kehittää palveluamme.

Lisäksi voimme käsitellä henkilötietojasi hoitaaksemme lakiin sekä viranomaismääräyksiin perustuvat velvollisuudet turvallisuutta ja vastuullisuutta unohtamatta. Tällöin käsittelyn perustana on lakisääteinen velvoite.

Tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja keräämme ensisijaisesti asiakkaalta itseltään tilauksen, palveluiden oston ja käytön yhteydessä, verkkosivuillamme, asiakaspalvelutapahtumien yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta.

Asiakkaasta kerättävä tieto

Käsittelemme alla kuvattuja henkilötietoja kanssamme asioineilta henkilöiötä.

 • Palvelu-,myynti-,maksu ja matkustustapahtumista sisältäen mm. bussilipun toimitukseen tai muuhun palveluun tarvittava sähköpostiosoite.
 • Palveluiden käyttötiedot verkkopalvelussa, sisältäen loki- ja palvelutapahtumatiedot sekä sivulatausten yhdistämiseksi tarvittavat evästeet.
 • Asiakkaan käyttämä laitteen malli, käyttöjärjestelmä ja kielivalinta.
 • Suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän toteutukseen liittyvät tiedot, kuten mitä viestejä on lähetetty ja onko niitä avattu.
 • Asiakaspalautteisiin , korvaushakemuksiin ja niihin vastaamiseen liittyvät tiedot, ml. pankkiyhteystiedot.

Henkilötietojen käsittelijät

Käytämme luotettavia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyn tukena muun muassa IT-järjestelmien ylläpito- ja kehitystehtävissä. Nämä asiantuntijat käsittelevät henkilötietoja meidän toimeksiannostamme. Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämä taataan organisaatioiden välillä olevien sopimusten avulla.

Emme luovuta asiakastietoja Luoston Taksipalvelu Oy / LTP-Charterin palveluiden tuotantoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle ilman lakisääteistä perustetta.

Tietojen siirto tai luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle, ellei riittävästä tietosuoja tasosta ole varmistuttu sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoituksen toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tämän jälkeen henkilötiedot joko poistetaan tai anonymisoidaan. Noudatamme henkilötietojen säilyttämisessä lakisääteisiä velvoitteita, huomioiden muun muassa kirjanpitolainsäädännön. Sopimussuhteen päättyessä tietojen säilytysaika määräytyy käyttötarkoituksen sekä olemassa olevan lainsäädännön mukaan.

Asiakkaidemme oikeudet

Asiakkaanamme sinulla on oikeus henkilötietoihisi, joita Luoston Taksipalvelu Oy / LTP-Charter käsittelee. Voit käyttää oikeuksiasi tekemällä tietosuojapyynnön laittamalla palautetta yhteydenottolomakkeemme kautta.

Asiakkaanamme sinulla on seuraavat tietosuojaan liittyvät oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada Luoston Taksipalvelu Oy / LTP-Charterilta jäljennös omista henkilötiedoistasi sekä vahvistus siitä, olemmeko käsitelleet henkilötietojasi.

Jäljennös toimitetaan ensisijaisesti sähköpostina.

 • Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot.

 • Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot. Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. Luoston Taksipalvelu Oy / LTP-Charterilla on lainsäädäntöön perustuva velvoite tai oikeus säilyttää tiettyjä tietoja, niitä ei voida poistaa.

 • Käsittely rajoittaminen

Sinulla on oikeus tietyissä asetuksissa määritellyissä erityistilanteissa pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

 • Käsittelyn vastustaminen

Sinulla on oikeus myös vastustaa tietojesi käyttöä esimerkiksi suoramarkkinointiin. Voit vastustaa henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella käsittelyä, joka perustuu Luoston Taksipalvelu Oy / LTP-Charterin etuun.

 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada tietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus koskee niitä tietoja, jotka ovat sähköisessä muodossa ja joiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimuksen täytäntöön panemiseen.

Tiedot toimitetaan sinulle sähköpostina.

 • Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus silloin, kun se on henkilötietojen käsittelyn perusteena. Kun suostumus perutaan, suostumukseen perustuva henkilötietojen käsittely lopetetaan.

 • Oikeus tehdä valitus viranomaisille

Pyrimme ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Mikäli olet sitä mieltä, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi lainmukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle.

 • Tietojen suojaamisen periaatteet

Varmistamme asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuuden sekä henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein Luoston Taksipalvelu Oy / LTP-Charterin tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä sekä laittomasti ja vahingossa tapahtuvalta tietojen käsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Luoston Taksipalvelu Oy / LTP-Charterin henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt. Koulutamme ja ohjeistamme asiakastietoja käsittelevät työntekijämme tietosuoja-asioissa.

Luoston Taksipalvelu Oy / LTP-Charterin tilat, joissa käsitellään henkilötietoja, on toimitilaturvallisohjeiden mukaisesti suojattu.

Paperimuodossa olevat asiakirjat /tallenteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kokonaan kielletty. Vain erikseen nimetyt henkilöt pääsevät niihin käsiksi. Asiakirjat hävitetään tietoturvaohjeiden mukaisesti.

Sähköisessä muodossa olevat asiakirjat ja tiedot on suojattu tietoturvakäytännön mukaisesti käyttäjätunnuksilla ja ulkoista tunkeutumista vastaan palomuureilla. Vain käyttäjäoikeudet saaneet henkilöt voivat päästä tietoihin käsiksi.

Ota yhteyttä

Luoston Taksipalvelu Oy / LTP-Charter

Saukkokaarre 3, 97555 Luosto.

[email protected]

[email protected]